Datos Económicos

O PIB galego tivo unha taxa de crecemento anual dun 3,8% durante o período 1986-1993. Nos últimos anos, o crecemento económico galego incrementouse por enriba da media española.

Por sectores, o 61% da poboación está englobada no sector servicios, un 30% na Industria e o 8,5% dedícase ó sector agrícola e pesqueiro. Nos cadros obsérvase a importancia deste último sector en relación cos datos globais de España.

galiza

Recursos humanos

Os custos laborais en Galicia son un 21% máis baixos que a media española, un 62% menores cós de Alemania e un 43% por debaixo dos de Francia. Este baixo custo do mercado laboral galego proporciónalle unha importante vantaxe competitiva en relación co resto de Europa. A distribución da poboación activa, tal e como se pode observar no gráfico, reflicte a cada vez maior incorporación da muller ó mundo laboral, especialmente no sector alimentario e na educación, onde a presencia feminina supera o 54%.

Estructura industrial

Galicia experimentou un enorme proceso de industrialización baseado en grandes investimentos xunto coa explotación de recursos naturais e materias primas. A estructura industrial de Galicia combina sectores tradicionais con novas industrias de gran desenvolvemento potencial, como o sector da electrónica, extracción de granito e lousa, textil, ou a famosa moda galega.

En termos de volume de producción, os sectores máis representativos son os de producción de enerxía, transporte e sector alimentario. Unha das claves do desenvolvimento galego é a importancia crecente das pequenas e medianas empresas, sobre todo ó longo dos últimos anos, o que produciu un proceso de descentralización e dispersión. A industria galega produce un valor engadido bruto de 685.618 millóns de pesetas anuais.

Galicia – Datos Políticos

A Constitución española de 1978 regula a estructura territorial do Estado e recoñece e garante o dereito á autonomía das diferentes nacionalidades e rexións que integran España. Neste contexto legal, o Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado en1981, recoñece a condición histórica desta Comunidade e o dereito a defender a súa identidade e os seus intereses, así como a promoción da solidariedade entre tódolos integrantes do pobo galego ó través das institucións democráticas.

galiza

O Estatuto de Autonomía establece que o galego é a lingua propia de Galicia, recoñece a súa coexistencia oficial co castelán e contempla a obriga dos poderes públicos de potenciar o emprego desta lingua en tódolos eidos da vida diaria. A bandeira de Galicia é branca, cunha franxa de cor azul que a atravesa dende o ángulo superior esquerdo ó inferior dereito. A Comunidade tén un himno e escudo propios.

Para o desenvolvimento da súa autonomía política, Galicia conta cun Parlamento (órgano lexislativo inviolable, integrado por 75 deputados elixidos mediante sufraxio libre, directo e secreto cada catro anos), aXunta de Galicia(órgano executivo) e oseu Presidente (elixido polo Parlamento).

Nas últimas Eleccións ó Parlamento de Galicia, celebradas o 19 de outono de 1997 e que contaron coa maior participación cidadá de toda a historia democrática da Comunidade, obtivéronse os seguintes resultados: Partido Popular de Galicia, 42 escanos (52,2%); Bloque Nacionalista Galego, 18 escanos (24,8%); e Partido Socialista de Galicia/Esquerda Galega/Os Verdes, 15 escanos (19,5%).

O Presidente da Xunta é elixido polo Parlamento Galego e o seu nomeamento é ratificado por El Rei de España; é o máximo responsable político da acción da Xunta de Galicia diante do órgano lexislativo. Galicia conta tamén cun Valedor do Pobo e o Tribunal Superior de Xustiza, no que culmina toda a organización xudicial do territorio da Comunidade Autónoma; diante del esgótanse as sucesivas instancias xudiciais.

A Comunidade Autónoma exerce, entre outras, as seguintes competencias: ordenación do territorio e litoral, urbanismo e vivenda; obras públicas, portos, aeroportos e heliportos que non sexan de interese xeral do Estado; montes e aproveitamento forestal; pesca en augas interiores, marisqueo e acuicultura; patrimonio histórico, artístico e arquitectónico; cultura e investigación; lingua galega: promoción e ordenación do turismo; deportes; Sanidade e Asistencia Social; policía; casinos, xogos e apostas; protección do medio natural e da paisaxe; industria e comercio interior e sistema educativo

A nivel administrativo, as catro provincias de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, que conforman a Comunidade Autónoma, teñen como goberno as súas respectivas Deputacións Provinciais.

Por último, a organización territorial de Galicia estructúrase en 315 municipios á fronte dos cales os alcaldes e concelleiro dirixen a política municipal.